Διατήρηση της εδαφικής υγείας

Βιοποικιλότητα

Αειφορία

Εναλλακτικές μέθοδοι καλλιέργειας

Κοινωνική Δικαιοσύνη

Στηρίξτε με την ενεργή συμμετοχή σας

το Αγροοικολογικό Δίκτυο Ελλάδος

To Αγροοικολογικό Δίκτυο Ελλάδος (Agroecology Greece) αποτελεί ένα δίκτυο και πλατφόρμα για την προοπτική και ανάδειξη της Αγροοικολογίας ως Επιστήμη, Πρακτική και Κίνημα στον Ελλαδικό χώρο.

Η αγροοικολογία είναι

μια προσέγγιση της γεωργίας που στοχεύει στη βιώσιμη παραγωγή τροφίμων, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και τη προστασία του περιβάλλοντος. 

Μείωση εισροών - Input reduction

Μείωση της εξάρτησης από εξωτερικές εισροές και αύξηση της αυτάρκειας

Ανακύκλωση - Recycling

Χρήση τοπικών και ανανεώσιμων πόρων κλείνοντας τους οικολογικούς κύκλους (βιομάζα,  νερό και θρεπτικές ουσίες)

13 principles of agroecology

13 αρχές της αγροοικολογίας

Υγεία του εδάφους - Soil health

Ενίσχυση των λειτουργιών και της βιολογικής δραστηριότητας του εδάφους

Υγεία των ζώων - Animal health

Διασφάλιση της υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων

Κοινωνικές αξίες και διατροφές – Social values and diets

Δημιουργία συστημάτων διατροφής με βάση την κοινωνική ισότητα, τον πολιτισμό και την παράδοση τοπικών κοινωνιών που συμβάλλουν στην παραγωγή υγιεινών, εποχιακών και πολιτισμικά και τοπικά προσαρμοσμένων διατροφών (π.χ. μεσογειακή διατροφή) .

Δικαιοσύνη – Fairness

Υποστήριξη αξιοπρεπών και ανθεκτικών βιοπορισμών όσων εργάζονται και δραστηριοποιούνται στα συστήματα διατροφής ιδίως των μικρών παραγωγών, με βάση τη δίκαιη απασχόληση, το δίκαιο εμπόριο, και τη δίκαιη μεταχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Συμμετοχικότητα – Participation

Ενθάρρυνση της κοινωνικής οργάνωσης και της μεγαλύτερης συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων από τους παραγωγούς και τους καταναλωτές με στόχο μια αποκεντρωμένη διακυβέρνηση των φυσικών πόρων και των συστημάτων διατροφής προσαρμοσμένα σε τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες

Βιοποικιλότητα -Biodiversity

Ενίσχυση της βιοποικιλότητας των ειδών, των λειτουργιών και των γενετικών πόρων των αγροοικοσυστημάτων στο χρόνο και χώρο (από το χωράφι, στο αγρόκτημα και το τοπίο).

Συνέργειες – Synergies

Ενίσχυση των θετικών οικολογικών αλληλεπιδράσεων και της συμπληρωματικότητας μεταξύ των στοιχείων των αγροοικοσυστημάτων (ζώα, καλλιέργειες, δέντρα, έδαφος και νερό). Παράδειγμα αποτελούν πολυλειτουργικά αγροδασικά συστήματα που συνδυάζουν δενδρώδεις με ετήσιες καλλιέργειες και/ή λιβαδικά φυτά και βόσκηση στην ίδια επιφάνεια γης.

Οικονομική διαφοροποίηση – Economic diversification

Αύξηση της οικονομικής ανεξαρτησίας των παραγωγών μέσω της διαφοροποίησης των εισοδημάτων τους και την ενίσχυση της θέσης τους στην αλυσίδα αξιοποίησης των προϊόντων και δραστηριοτήτων τους

Διακυβέρνηση της γης και των πόρων – Land and resource governance

Ανάπτυξη θεσμών που αναγνωρίζουν και υποστηρίζουν το σημαντικό ρόλο των μικρών παραγωγών ως διαχειριστές των φυσικών και γενετικών πόρων στα αγροοικοσυστήματα

13. Συνδεσιμότητα - Connectivity

Ενίσχυση της διασύνδεσης και εμπιστοσύνης μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών μέσω της προώθησης άμεσων και δίκαιων δικτύων διανομής των προϊόντων και την ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών

Συν-δημιουργία γνώσης – Co-creation of knowledge

Συν-δημιουργία και οριζόντια ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των παραγωγών και ερευνητών, αναγνωρίζοντας την αξία και τον πλούτο της τοπικής γνώσης και καινοτομίας.

Μερικές από τις δράσεις του δικτύου είναι:

02

Εκπαίδευση

το δίκτυο προσφέρει εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια για την ενημέρωση των ανθρώπων σχετικά με την αγροοικολογία και τη βιώσιμη γεωργία
01

Έρευνα

Το δίκτυο προωθεί την έρευνα στην αγροοικολογία και συνεργάζεται με ερευνητικά ινστιτούτα και πανεπιστήμια για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και πρακικών.
03

Δικτύωση

Το δίκτυο συνδέει ανθρώπους και οργανώσεις που ενδιαφέρονται για την αγροοικολογία και τη βιώσιμη γεωργία, προωθώντας τη συνεργασία και την ανταλλαγή ιδεών.
04

Προώθηση

Το δίκτυο προωθεί την αγροοικολογία και τη βιώσιμη γεωργία στην κοινή γνώμη και στους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του.
όλα ξεκινάνε γνωρίζοντας το

όραμα - δράση - ιστορία

Η αγροοικολογία ξεκίνησε ως μια πρακτική που χρησιμοποιούνταν από τους αγρότες για την παραγωγή τροφίμων. Στη συνέχεια, εξελίχθηκε σε μια πιο συστηματική προσέγγιση που συνδυάζει την οικολογία με τη γεωργία.

Το δίκτυο διαμορφώνεται από ανθρώπους με ένα φάσμα ειδικοτήτων, γνώσεων και εμπειριών στην αγροοικολογική παραγωγή, την έρευνα και εκπαίδευση και την αγροοικολογία ως κίνημα. Με στόχο την ανάδειξη της έννοιας και των πρακτικών της αγροοικολογίας στον Ελλαδικό χώρο οι δράσεις μας εστιάζουν στην δικτύωση ανθρώπων, φορέων και οργανώσεων και στην συμμετοχική εκπαίδευση και έρευνα.

Το όραμα μας είναι η προώθηση της αγροοικολογίας στον Ελλαδικό χώρο. Η αγροοικολογία έχει ως αποστολή την αύξηση της παραγωγής τροφίμων με φιλικότερο προς το περιβάλλον τρόπο, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την προστασία του εδάφους και του νερού. Η αγροοικολογία ως πρακτική, επιστήμη και κίνημα μπορεία να χαράξει ένα σημαντικό μονοπάτι προς την αειφορία του πλανήτη μας και της γεωργίας στην Ελλάδα ειδικότερα.

ιστορικά στοιχεία για το κίνημα

Help World

Επικοινωνία

θα χαρούμε πολύ να επικοινωνήσεις μαζί μας

Email Address

Κάνε μια Δωρεά στο Κίνημα

Cleaning Beach Waste

Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

$ 0
Select Payment Method